Blikkenslager i Centralafrikanske Republik

Lokal tid:
06:20:46

Desværre, der er ingen steder i Centralafrikanske Republik

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Mango

吉隆坡uTm大学

U T M, Bangui
schoolLæs mere

FNEC/ MINISTERE DE L'ELEVAGE

Bangui
point_of_interestLæs mere
La Verdure

Restaurant

Les délices De Vingt Mille Places

Les délices De Vingt Mille Places

Stade Vingt mille places, -RCA., Bangui
restaurantLæs mere
The Senegalese

The Senegalese

Rue du Languedoc, Bangui
restaurantLæs mere
La gastronomie lyonnaise

La gastronomie lyonnaise

Cité des Évolués, Bangui
restaurantLæs mere

Tøjbutik

📑 Alle kategorier i Centralafrikanske Republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning